Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Thủ tục Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường (ĐTM) được chủ đầu tư ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM của Chi cục Bảo vệ môi trường; nhận phiếu nhận hồ sơ, nộp lệ phí thẩm định nếu hồ sơ đã đầy đủ.

Thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

b)Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

b)Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Sau khi người xin xoá đăng ký thế chấp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

* Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi thửa đất):

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Sau khi bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện

Bước 1: Người nhận thừa kế nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục Đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện

Bước 1: Bên được tặng, cho QSDĐ nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính

Thủ tục Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn.

b) Trình tự thực hiện

Trang 8