Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Nghiên Cứu Chính Sách Đầu Tư & Pháp Lý ______________________________________________________________________________

Báo cáo rà soát Luật Kế toán 2003

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Kế toán 2003

Báo cáo rà soát Luật Hải quan 2001

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Hải quan 2001

Báo cáo rà soát Luật Xây dựng 2003

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Xây dựng 2003

Báo cáo rà soát Luật Đấu thầu 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Đấu thầu 2005

Báo cáo rà soát Luật Đất đai 2003

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Đất đai 2003

Báo cáo rà soát Luật Kinh doanh bất động sản 2006

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Kinh doanh bất động sản 2006

Báo cáo rà soát Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Báo cáo rà soát Luật Bảo vệ môi trường 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Luật Bảo vệ môi trường 2005

Báo cáo rà soát Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005

Báo cáo rà soát Bộ luật Dân sự 2005

Email In PDF.
Báo cáo rà soát Bộ luật Dân sự 2005

Người đại diện theo pháp luật, anh là ai?

Email In PDF.

minh họa: Khều.

Luật Doanh nghiệp nên chăng cho phép doanh nghiệp có hơn một người đại diện theo pháp luật, miễn là các thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp đồng ý như vậy và đăng ký cho cơ quan cấp phép.

Trang 2