Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản Luật Giá số 11/2012/QH13 ______________________________________________________________________________

Luật Giá số 11/2012/QH13

Article Index
Luật Giá số 11/2012/QH13
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT TRONH LĨNH VỰC GIÁ
Chương III HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
Chương IV THẨM ĐỊNH GIÁ
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 11/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT GIÁ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật giá.