Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Email In PDF.

Mẫu (Form) N19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF VISA EXEMPTION

 

Ảnh

photo

4 x 6 cm

(2)

 

1. Họ và tên trong hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (viết chữ in hoa)

Full name, as it appears in your foreign Passport/Permanent Residence Document (In capital letters)

2. Sinh ngày £ £ tháng £ £ năm £ £ £ £

Date of birth Day    Month         Year

3. Giới tính nam £ nữ £           4. Nơi sinh.................................................

Sex              Male    Female       Place of birth

5. Quốc tịch hiện nay..................................... Quốc tịch gốc.............................

Nationality at present                                      Nationality at birth

6. Hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp

Foreign Passport/Permanent Residence Document

Số...........................................................         Giá trị đến........ /......../..............

No:                                                                   Date of expiry (D, M, Y)

Cơ quan cấp......................................................................................................

Issuing Authority

7. Nghề nghiệp.....................................................................................................

Occupation

8. Địa chỉ thường trú hiện nay...........................................................................

Permanent residence address present

........................................................................................... Điện thoại...............

                                                                                      Telephone number

9. Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có)

Permanent residence address in Viet Nam before residing abroad (if any)

...............................................................................................................................

10. Địa chỉ liên hệ khi về Việt Nam...................................................................

Contact address in Viet Nam

.......................................................................................... Điện thoại..................

                                                                                    Telephone number

11. Trẻ em (dưới 14 tuổi) đi cùng hộ chiếu/giấy tờ thường trú (họ tên, giới tính, ngày sinh)

Accompanying Children (under 14 years old) included in the applicant’s Passport/ Permanent Residence Document traveling with (full name, sex, date of birth)

a............................................................................................................................

b............................................................................................................................

c............................................................................................................................

12. Giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc 3 Điều 4 Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (3)

Documents mentioned in the Article 4 (2) or Article 4 (3) of the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

13. Đề nghị cấp Giấy miễn thị thực loại: Quyển rời £ Giấy dán vào hộ chiếu £

Requesting for a Visa Exemption Certificate, in form of: A detached certificate A stamped Certificate

Tôi cam đoan nội dung khai trên là đúng và đầy đủ.

I declare that the information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

 

.................... , ngày.......... tháng....... năm.............
Place and date (D, M, Y) of application
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
Applicant’s signature and full name

 

Ghi chú (1), (2), (3)

Notes on the marks (1), (2), (3)

(1) Mỗi người khai 1 bản nộp kèm theo hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị.

Each person fills one form enclosing with a valid foreign Passport/Permanent Residence.

(2) Ảnh màu mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, dán 01 tấm ảnh vào tờ khai, 01 tấm ảnh rời.

Recent colored photo, directly facing the camera, without hat or dark glasses (stick 01 photo on the Application Form and enclose 01 photo separately).

(3) - Ghi rõ tên và kèm theo bản chụp giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc giấy tờ được cấp trước đây dùng để suy luận về quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam;

Specify category of documents and enclose with copies of documents indicating your status of being an Ethnically Vietnamese residing abroad or any previously issued document that helps assume your original nationality or nationality at birth as Vietnamese;

- Ghi rõ tên và kèm theo bản chụp giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam (như giấy kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con và các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam...);

Specify category of documents and enclose with copies of documents indicating relationship between wives/husbands/children and the Vietnamese residing abroad (such as Marriage Certificate, Birth Certificate, a Certificate of relationship with father, mother, children and other valid document in accordance with the Vietnamese Law;

- Ghi rõ tên và kèm theo bản chụp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu có ghi là người có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

Specify category of documents and enclosing with copies of documents issued by the competent Authorities on which your original nationality or nationality at birth is stated as Vietnamese ginal nationality or nationality at birth is stated as Vietnamese.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy