Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép tạm nhập tái xuất ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép tạm nhập tái xuất

Email In PDF.

PHỤ LỤC VIII

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: ……

......, ngày … tháng … năm 20…

 

Kính gửi: Bộ Công thương

1. Tên thương nhân: ..........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: …………. Số điện thoại: ……………. Số fax: ...........................

- Địa chỉ website (nếu có):................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm……

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương, thương nhân xin tạm nhập tái xuất:

- Mặt hàng: .......................................................................................................................

- Số lượng: ........................................................................................................................

- Trị giá: ............................................................................................................................

- Công ty nước ngoài bán hàng: .......................................................................................

+ Theo hợp đồng nhập khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ......................................

+ Cửa khẩu nhập hàng: .........................................................................................

- Công ty nước ngoài bán hàng: .......................................................................................

+ Theo hợp đồng xuất khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ........................................

+ Cửa khẩu xuất hàng: ...........................................................................................

2. Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân 02 hợp đồng, gồm hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu do thương nhân ký với khách hàng nước ngoài.

- Đối với thương nhân xin giấy phép từ lần thứ 2 trở đi, nộp thêm 01 bản chính báo cáo tình hình thực hiện giấy phép tạm nhập tái xuất đã được cấp lần trước (theo mẫu tại Phụ lục IX) và các tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan.

3. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Đề nghị Bộ Công thương cấp giấy phép tạm nhập tái xuất hàng hóa cho thương nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy