Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu báo cáo về công tác lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường ______________________________________________________________________________

Mẫu báo cáo về công tác lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường

Email In PDF.
Phụ lục 23: Mẫu báo cáo về công tác lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 23

Mẫu báo cáo về công tác lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)

 

(1)

-----------------

Số:...../………

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

(Địa danh), ngày…  tháng … năm …

 

Kính gửi: (2)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LẬP, ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA …(3)…

 

1. Tổng hợp số liệu từ tháng ….. đến tháng ….. năm …..

 

STT

Số lượng đề án đã tiếp nhận

Số lượng đề án đã xác nhận

Số lượng đề án

chưa xác nhận

Ghi chú

Bị trả lại

Đang xem xét

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình

2.1. Thuận lợi

2.2. Khó khăn, vướng mắc

3. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:

- Như trên;

- …(5)…

- Lưu…

…(4)…

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan được giao là cơ quan thường trực đăng ký.

(2) Cơ quan được giao là cơ quan thường trực thẩm định cấp tỉnh.

(3) Tên của đơn vị hành chính cấp huyện.

(4) Thủ trưởng cơ quan được giao là cơ quan thường trực đăng ký.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

Phụ lục 24

Mẫu báo cáo về công tác lập, xác nhận và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của tỉnh/thành phố

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)

 

(1)

----------------

Số:...../………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

(Địa danh), ngày…  tháng … năm …

 

Kính gửi: Tổng cục Môi trường

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LẬP VÀ XÁC NHẬN, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ……

1. Tổng hợp số liệu từ tháng ….. đến tháng ….. năm …..

 

 

TT

Số lượng đề án đã tiếp nhận

Số lượng đề án đã xác nhận

Số lượng đề án chưa xác nhận

Ghi chú

 

Đơn giản

 

Chi tiết

 

Đơn giản

 

Chi tiết

Bị trả lại

Đang xem xét

Đơn giản

Chi tiết

Đơn giản

Chi tiết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình

2.1. Thuận lợi

2.2. Khó khăn, vướng mắc

3. Đề xuất, kiến nghị

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …(3)…

- Lưu…

…(2)…

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)

 

 

Ghi chú:

(1)     Tên cơ quan được giao là cơ quan thường trực thẩm định cấp tỉnh.

(2)     Thủ trưởng cơ quan được giao là cơ quan thường trực thẩm định cấp tỉnh.

(3)     Nơi nhận khác (nếu có).

 

 Phụ lục 25

Mẫu báo cáo về công tác lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cấp bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)

 

(1)

 
 
 

Số:...../………

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm …

Kính gửi: Tổng cục Môi trường

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA …(2)…

1. Tổng hợp số liệu từ tháng ….. đến tháng ….. năm …..

 

STT

Số lượng đề án đã tiếp nhận

Số lượng đề án đã phê duyệt

Số lượng đề án

chưa phê duyệt

Ghi chú

Bị trả lại

Đang xem xét

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình

2.1. Thuận lợi

2.2. Khó khăn, vướng mắc

3. Đề xuất, kiến nghị

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …(4)…

- Lưu…

…(3)…

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)

 

 

Ghi chú:

(1)  Tên cơ quan được giao là cơ quan thường trực thẩm định cấp bộ.

(2)  Tên của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

(3)  Thủ trưởng cơ quan được giao là cơ quan thường trực thẩm định cấp bộ.

(4)  Nơi nhận khác (nếu có).

 

 

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy