Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 về cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 về Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng 

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 3/12/2010 về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Email In PDF.
Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng

Email In PDF.
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006

Email In PDF.
Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí 

Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010

Email In PDF.
Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm  2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010

Email In PDF.
Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009

Email In PDF.
Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009

Email In PDF.
Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 về thi Chứng chỉ kiểm toán viên

Email In PDF.
Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Trang 6