Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Email In PDF.
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Email In PDF.
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 Quy định về Quản lý chi phí đầu tưu xây dựng công trình

Email In PDF.
Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 về áp dụng quy chuẩn trong hoạt động xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Email In PDF.
Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 về thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Email In PDF.
Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 hướng dẫn Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 về quản lý lệ phí xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 08 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Trang 5