Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng ______________________________________________________________________________

Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 về công bố chỉ số giá xây dựng

Email In PDF.
Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên

Email In PDF.
Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về quản lý vận hành nhà ở sinh viên

Email In PDF.
Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên

Email In PDF.
Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 5/11/2010 sửa đổi Điều 4 Quyết định 65/2009/QĐ-TTg

Email In PDF.
Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 sửa đổi Quyết định 65/2009/QĐ-TTg

Email In PDF.
Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 về chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên

Email In PDF.
Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 chính sách phát triển nhà ở

Email In PDF.
Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 hướng dẫn Luật Nhà ở

Email In PDF.
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 quy định chi tiết Nghị quyết 33/2008/NQ-CP

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Trang 3