Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư số 15/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 15/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 về đại lý làm thủ tục hải quan

Email In PDF.
Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Email In PDF.
Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 về quy trình nghiệp vụ hải quan

Email In PDF.
Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu 

Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư 155/2007/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn Nghị định số 45/2007/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

Email In PDF.
Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi số 61/2010/QH12

Email In PDF.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10

Email In PDF.
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 301/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 hướng dẫn Nghị định số 21/2001/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 1 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giaohướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Trang 6