Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư 174/2011/TT-BTC ngày 2/12/2011 hướng dẫn thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Email In PDF.
Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 quy định sử dụng chi phí chuẩn bị dự án

Email In PDF.
Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao

Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 về giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012

Email In PDF.
Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế

Thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 hướng dẫn Quyết định 54/2011/QĐ-TTg

Email In PDF.
Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thông tư 160/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 sửa đổi Thông tư 56/2007/TT-BTC

Email In PDF.
Thông tư số 160/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2007/TT-BTC ngày 08/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 4/10/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13

Email In PDF.
Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

Email In PDF.
Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 về mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Email In PDF.
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 kế toán áp dụng với công ty quản lý quỹ

Email In PDF.
Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ

Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Trang 9