Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư 09/2013/TT-BTC ngày 17/1/2013 sửa đổi Thông tư 104/2012/TT-BTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư

Email In PDF.
Thông tư số 09/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 104/2012/TT-BTC ngày 25/06/2012 của Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Thông tư 06/2013/TT-BTC ngày 9/1/2013 hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vĩ mô

Email In PDF.
Thông tư số 06/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 10/2013/TT-BTC ngày 18/1/2013 hướng dẫn sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con

Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 hướng dẫn sử dụng quỹ bảo trì đường bộ

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ

Thông tư 216/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 xác định tiền thuê đất trồng cây cao su

Email In PDF.
Thông tư số 216/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 quy định phí khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Email In PDF.
Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 quy định phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Email In PDF.
Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13

Email In PDF.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13

Email In PDF.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012

Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn chế độ thu phí sử dụng đường bộ

Email In PDF.
Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN ngày 5/11/2012 quy định danh mục hồ sơ kiểm toán

Email In PDF.
Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

Trang 2