Công ty Luật Khai Phong

02/09/2015

Cập nhật gần nhất 05:58:04 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ______________________________________________________________________________

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Email In PDF.
Article Index
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Chương III CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Chương IV CÔNG TY CỔ PHẦN
Chương V CÔNG TY HỢP DANH
Chương VI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Chương VII NHÓM CÔNG TY
Chương VIII TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆ
Chương IX QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

QUỐC HỘI
_______

Luật số : 60/2005/QH11

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 8

(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

__________

LUẬT

DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về doanh nghiệp.