Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Email In PDF.

1. Thủ tục: Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

Hướng dẫn Công bố thông tin trên Website của UBCKNN

Email In PDF.
HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Biểu phí hoạt động chứng khoán

Email In PDF.
BIỂU PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính)

Trang 7