Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi phải được UBCKNN chấp thuận

+ Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Lưu ý:

Thủ tục Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Thủ tục Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán đến UBCKNN

+ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Thủ tục Đăng ký chào mua công khai

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

Tổ chức, cá nhân chào mua công khai phải gửi tài liệu đăng ký chào mua đến UBCKNN đồng thời gửi cho công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua

+ Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Thủ tục Đăng ký công ty đại chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng

Thủ tục Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành.

Thủ tục Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành

Thủ tục Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Email In PDF.
Thủ tục: Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi ra công chúng

Thủ tục Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

Thủ tục Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

Trang 6