Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đề nghị đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch đến UBCKNN

Thủ tục Đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị thay đổi tên công ty chứng khoán

Email In PDF.

Thủ tục: Đề nghị thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Thủ tục Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán

Email In PDF.

Thủ tục Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Thủ tục Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ đến UBCKNN, sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có)

+ Đối với trường hợp tăng vốn:

Thủ tục Đề nghị rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị rút bớt nghiệp vụ và sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có)

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh công ty chứng khoán

Email In PDF.

Thủ tục: Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Trang 5