Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Thủ tục Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên trong thời hạn tối thiểu 07 ngày làm việc sau khi thực hiện việc tăng, giảm vốn

Thủ tục Thành lập quỹ thành viên

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định và phải báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận lập văn phòng đại diện đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Thủ tục Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

Thủ tục Đề nghị đóng văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đóng văn phòng đại diện đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Thủ tục Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN

+ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

+ Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm công bố việc tạm ngừng hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tạm ngừng hoạt động của Công ty

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu có)

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tạm ngừng hoạt động của Công ty quản lý quỹ. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)

+      hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+      Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động, trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng, ngày dự kiến tạm ngừng và ngày dự kiến trở lại hoạt động

+      Biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Quyết định của Chủ sở hữu Công ty quản lý quỹ về việc tạm ngừng hoạt động

+      Phương án xử lý các Hợp đồng quản lý đầu tư đang còn hiệu lực trong đó chứng minh đảm bảo quyền lợi của  nhà đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+ Phụ lục số 6: Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; hiệu lực ngày 31/8/2007

Thủ tục Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận lập, đóng cửa chi nhánh đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận lập chi nhánh đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị thay đổi tên công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN

Trang 3