Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Hướng dẫn Công bố thông tin trên Website của UBCKNN ______________________________________________________________________________

Hướng dẫn Công bố thông tin trên Website của UBCKNN

Email In PDF.
HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN WEBSITE CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Kể từ ngày 2/3/2010, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BTC, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn thực hiện công bố thông tin trên Trang tin điện tử (Website) của UBCKNN:

1. Các đối tượng và nội dung công bố thông tin trên Website của UBCKNN:

- Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và người có liên quan (Khoản 1 mục 1 Thông tư số 09/2010/TT-BTC).

- Các đối tượng thực hiện công bố thông tin trên Website của UBCKNN theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Hình thức chuyển tải thông tin:

a) Định dạng thông tin

Thông tin do các đối tượng công bố thông tin gửi công bố trên Website UBCKNN được chuyển tải dưới dạng:

- Văn bản (bản chính có đầy đủ dấu và chữ ký hợp lệ theo quy định của pháp luật);

- File dữ liệu điện tử (Yêu cầu định dạng: File tài liệu được định dạng dưới dạng file.doc hoặc file.pdf; File số liệu được định dạng dưới dạng file.xls).

b) Cách thức gửi thông tin:

- Đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản qua đường bưu điện đến UBCKNN hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở UBCKNN, đồng thời gửi thông tin dưới dạng file điện tử qua e-mail cho UBCKNN.

- Trong trường hợp khẩn cấp, đối tượng công bố thông tin có thể gửi thông tin qua Fax trước và gửi bản chính sau cho UBCKNN.

3. Người thực hiện công bố thông tin:

            - Là người đại diện theo pháp luật của công ty, hoặc

            - Người được uỷ quyền công bố thông tin.

            Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố.                       

4. Địa chỉ nhận thông tin của đối tượng công bố thông tin trên Website UBCKNN:

 - Địa chỉ nhận thông tin bằng văn bản: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Chú ý: Ngoài phong bì ghi rõ: Công bố thông tin).

 - Địa chỉ nhận thông tin bằng file: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và đồng thời với  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

- Số điện thoại liên lạc: 04. 39340 773;

- Số fax: 04. 39350 054.   

5. Trách nhiệm và nghĩa vụ công bố thông tin của đối tượng công bố thông tin trên Website UBCKNN:

- Các đối tượng CBTT có nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin được công bố.

- Các đối tượng CBTT chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho UBCKNN, trường hợp phát hiện sai sót do việc đăng tải thông tin thì phải kịp thời báo cho UBCKNN để chỉnh sửa.

- Trường hợp thông tin do các đối tượng CBTT công bố không chính xác với tình hình hoạt động thực tế của công ty; UBCKNN phát hiện ra có sự sai phạm hoặc có thông tin phản ánh về tính trung thực của thông tin do công ty công bố, công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự sai lệch của thông tin và có trách nhiệm cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

 

6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của UBCKNN về việc công bố thông tin của đối tượng công bố thông tin trên Website UBCKNN. 

- UBCKNN có trách nhiệm tiếp nhận thông tin công bố của đối tượng công bố thông tin; kiểm tra về tính hợp lệ của nội dung thông tin (theo mẫu và theo nội dung thông tin quy định trong Thông tư 09); kiểm tra về tính chính xác của người công bố thông tin và địa chỉ gửi thông tin công bố (địa chỉ e-mail đăng ký gửi thông tin của đối tượng công bố thông tin) theo nội dung công ty đăng ký với UBCKNN.

- Trong trường hợp cần thiết, UBCKNN yêu cầu người có trách nhiệm công bố thông tin của đối tượng công bố thông tin phải xác nhận lại về thông tin công ty công bố (UBCKNN gọi điện thoại tới người có trách nhiệm công bố thông tin hoặc lãnh đạo công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị).

- UBCKNN có trách nhiệm công bố trên Website UBCKNN đầy đủ, chính xác và kịp thời những thông tin do đối tượng công bố thông tin gửi tới theo đúng quy định.

- Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý, nếu UBCKNN phát hiện những sai phạm của công ty về tính trung thực của nội dung thông tin do công ty gửi công bố, hoặc những vi phạm về công bố thông tin nói chung, công ty sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành và đồng thời UBCKNN yêu cầu công ty phải cải chính nội dung thông tin đã công bố theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 

7. Các bước thực hiện công bố thông tin:        

Bước 1: Đăng ký công bố thông tin trên Website UBCKNN

- Đối với Người đại diện theo pháp luật: Công ty gửi công văn cho UBCKNN đăng ký họ và tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ, số điện thoại cơ quan, điện thoại di động, điện thoại nhà riêng, email cá nhân, số chứng minh thư (theo mẫu).

- Đối với người được ủy quyền công bố thông tin: Công ty gửi công văn cho UBCKNN đăng ký họ và tên người được ủy quyền công bố thông tin, địa chỉ liên hệ, số điện thoại cơ quan, điện thoại di động, điện thoại nhà riêng, email cá nhân, số chứng minh thư và gửi kèm theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Phụ lục số 1 Thông tư số 09/2010/TT-BTC) cho UBCKNN.

Trường hợp thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin phải thông báo bằng văn bản cho UBCKNN ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi có sự thay đổi.

- Đồng thời, Công ty phải đăng ký Hộp thư điện tử (e-mail) dùng để gửi thông tin công bố trên Website UBCKNN cho UBCKNN. Công ty chỉ đăng ký 1 địa chỉ duy nhất dùng để gửi thông tin công bố.

            Địa chỉ nhận đăng ký: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Công ty đại chúng gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

            Bước 2: Gửi thông tin đến UBCKNN

- Gửi qua Bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại UBCKNN: 01 bộ tài liệu thông tin cần công bố (bản chính) có đầy đủ dấu và chữ ký hợp lệ theo quy định của pháp luật. (chú ý: Ngoài phong bì ghi rõ gửi Công bố thông tin).

- Đồng thời, gửi qua e-mail tới UBCKNN: file dữ liệu điện tử theo định dạng quy định.

Trong trường hợp khẩn cấp, Công ty có thể gửi thông tin bằng văn bản qua Fax đồng thời với việc gửi văn bản gốc đến UBCKNN để kịp thời công bố thông tin.

Bước 3: Kiểm tra thông tin

- Đối với đối tượng công bố thông tin: Sau khi UBCKNN công bố thông tin trên Website UBCKNN, đối tượng công bố thông tin theo dõi và kiểm tra lại tính chính xác của những thông tin đã đăng tải so với những thông tin công ty đã gửi cho UBCKNN.

- Đối với UBCKNN: Nếu phát hiện thông tin công bố có những sai sót, sai lệch, UBCKNN sẽ báo ngay cho công ty để kịp thời chỉnh sửa, cải chính (UBCKNN sẽ liên lạc với người thực hiện công bố thông tin hoặc người có trách nhiệm của công ty để xác nhận trước khi công bố trên Website UBCKNN).

Bước 4: Cải chính thông tin (nếu có)

- Nếu thông tin đã đăng tải có sự sai lệch, công ty phải phản hồi ngay lại với UBCKNN (theo số điện thoại: 04. 39340 773).

- Nếu UBCKNN có yêu cầu cải chính thông tin, công ty phải kịp thời cải chính, gửi lại thông tin chính xác cho UBCKNN theo địa chỉ nhận thông tin công bố trên Website UBCKNN.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy