Công ty Luật Khai Phong

19/08/2018

Cập nhật gần nhất 06:42:20 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội ______________________________________________________________________________

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội

Email In PDF.

 - Trình tự thực hiện: 

 - Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán đăng ký thành viên nộp Hồ sơ đăng ký thành viên cho Trung tâm GDCK Hà nội

+ Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận về nguyên tắc, CTCK đăng ký làm thành viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí theo quy định và hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết để có thể thực hiện giao dịch, bao gồm:

(i)            Lắp đặt máy móc thiết bị, kết nối với hệ thống giao dịch tại TTGDCKHN

(ii)           Chuẩn bị các điều kiện làm việc cho đại diện giao dịch tại TTGDCKHN

(iii)         Đề nghị TTGDCKHN cấp thẻ đại diện giao dịch

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN thông báo trên các phương tiện công bố thông tin của TTGDCKHN về việc có CTCK đăng ký làm thành viên;

Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có văn bản yêu cầu CTCK sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Hồ sơ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký thành viên. Thời gian xem xét hồ sơ được tính từ ngày TTGDCKHN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Trong trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có quyền đề nghị người đại diện theo pháp luật của CTCK giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản;

+ Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ và Hợp lệ, TTGDCKHN gửi văn bản xác định ngày thực hiện kiểm tra sự chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK đăng ký làm thành viên;

+ Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK, Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên xem xét và quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên giao dịch của TTGDCKHN;

Trong trường hợp Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên của TTGDCKHN, TTGDCKHN sẽ gửi thông báo chấp thuận về nguyên tắc tới CTCK đăng ký làm thành viên và xác định các khoản phí CTCK đăng ký làm thành viên phải nộp và các công tác chuẩn bị phục vụ việc triển khai giao dịch trên TTGDCKHN;

+ Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất các công việc chuẩn bị triển khai giao dịch, Giám đốc sẽ ký Quyết định về việc công nhận tư cách thành viên của CTCK đăng ký làm thành viên; TTGDCKHN công bố thông tin về việc chấp thuận tư cách thành viên

 - Cách thức thực hiện:

 + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở GDCK

+ Hoặc theo đường bưu điện

 - Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+       Đơn đăng ký làm thành viên

+      Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động

+      Bản sao Giấy chứng nhận thành viên lưu ký

+      Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật

+      Điều lệ công ty theo quy định tại Phụ lục số 15 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

+      Các quy trình nghiệp vụ về hoạt động môi giới (bao gồm cả các quy trình sửa lỗi trong giờ giao dịch, sửa lỗi sau giao dịch kèm theo Hợp đồng mở tài khoản với khách hàng, các mẫu phiếu lệnh, hướng dẫn người đầu tư tham gia giao dịch tại TTGDCKHN); quy trình nghiệp vụ tự doanh; quy tắc đạo đức nghề nghiệp; quy định, quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty

+      Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, đại diện giao dịch và người hành nghề chứng khoán có xác nhận tại nơi cư trú trong vòng 01 tháng trước khi nộp Hồ sơ đăng ký làm thành viên hoặc xác nhận của Công ty chứng khoán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

+      Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của (Tổng) Giám đốc và người hành nghề kinh doanh chứng khoán của CTCK

+      Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo Mẫu CBTT-01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

+      Các tài liệu khác để chứng minh Công ty đã đáp ứng được các điều kiện làm thành viên

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

 + Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN thông báo trên các phương tiện công bố thông tin của TTGDCKHN về việc có CTCK đăng ký làm thành viên;

  Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có văn bản yêu cầu CTCK sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Hồ sơ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký thành viên. Thời gian xem xét hồ sơ được tính từ ngày TTGDCKHN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Trong trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có quyền đề nghị người đại diện theo pháp luật của CTCK giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản;

+ Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ và Hợp lệ, TTGDCKHN gửi văn bản xác định ngày thực hiện kiểm tra sự chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK đăng ký làm thành viên;

+ Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK, Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên xem xét và quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên giao dịch của TTGDCKHN;

Trong trường hợp Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên của TTGDCKHN, TTGDCKHN sẽ gửi thông báo chấp thuận về nguyên tắc tới CTCK đăng ký làm thành viên và xác định các khoản phí CTCK đăng ký làm thành viên phải nộp và các công tác chuẩn bị phục vụ việc triển khai giao dịch trên TTGDCKHN;

+ Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất các công việc chuẩn bị triển khai giao dịch, Giám đốc sẽ ký Quyết định về việc công nhận tư cách thành viên của CTCK đăng ký làm thành viên; TTGDCKHN công bố thông tin về việc chấp thuận tư cách thành viên

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GDCK Hà Nội

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận            

 - Lệ phí (nếu có):

+      Phí sử dụng hệ thống thiết bị: 20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm

 - Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+       Phụ lục 01/QCTV: Đơn đăng ký làm thành viên

+      Phụ lục số 04: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, đại diện giao dịch và người hành nghề chứng khoán có xác nhận tại nơi cư trú trong vòng 01 tháng trước khi nộp Hồ sơ đăng ký làm thành viên hoặc xác nhận của Công ty chứng khoán

+      CBTT 01: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 + Là CTCK được cấp phép hoạt động môi giới và tự doanh chứng khoán

+ Được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chấp thuận là thành viên lưu ký

+ Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động:

ü     Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch của TTGDCKHN

ü     Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch, giao dịch trực tuyến của TTGDCKHN phục vụ người đầu tư tại mỗi địa điểm giao dịch

ü     Có đầy đủ các thiết bị công bố thông tin giao dịch cho khách hàng tại mỗi địa điểm giao dịch; Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán và thông tin công bố của CTCK

ü     Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của TTGDCKHN

ü     Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung (khi triển khai) theo quy định của TTGDCKHN

ü     Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, v.v;

+ Có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp tốt:

ü     Giám đốc phải đáp ứng được các điều kiện quy định của pháp luật đối với người làm Giám đốc CTCK;

ü     Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm đại diện giao dịch;

ü     Có ít nhất 01 nhân viên giám sát tuân thủ;

ü     Tất cả nhân viên công ty phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

-    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+     Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định số 243/QĐ-TTGDHN ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội

 

 
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy