Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh ______________________________________________________________________________

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán đăng ký thành viên nộp Hồ sơ đăng ký thành viên cho SGDCK Tp.HCM.

+ Công ty chứng khoán phải thông báo bằng văn bản và nộp tài liệu bổ sung cho SGDCK Tp.HCM khi có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến hồ sơ đăng ký làm thành viên.

+ Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày được chấp thuận thành viên về nguyên tắc, công ty chứng khoán phải hoàn tất các công tác chuẩn bị sau:

(i)         Nộp phí liên quan đến việc gia nhập thành viên theo quy định;

(ii)       Lắp đặt máy móc, thiết bị hỗ trợ hoạt động giao dịch tại SGDCK Tp.HCM;

(iii)      Đề nghị SGDCK Tp.HCM cấp thẻ đại diện giao dịch.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên:

(i)         Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên, SGDCK Tp.HCM đăng thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ trên trang thông tin điện tử của SGDCK Tp.HCM.

(ii)       Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành viên, SGDCK Tp.HCM có văn bản yêu cầu công ty chứng khoán sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Hồ sơ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký thành viên. Thời hạn xem xét hồ sơ được tính từ ngày SGDCK Tp.HCM nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

+ Xem xét hồ sơ đăng ký thành viên:

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, SGDCK Tp.HCM tiến hành xem xét hồ sơ, khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty chứng khoán và ra quyết định chấp thuận thành viên về nguyên tắc. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên hoặc điều kiện vật chất kỹ thuật, SGDCK Tp.HCM đề nghị người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản. Trường hợp từ chối chấp thuận thành viên về nguyên tắc, Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản. Thời gian lắp đặt đường truyền và thử nghiệm giao dịch của công ty chứng khoán không tính vào thời gian xem xét hồ sơ.

+ Ra quyết định chấp thuận:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc giao dịch, Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên.

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

+ Hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+      Đơn đăng ký làm thành viên

+      Giấy cam kết làm thành viên

+      Điều lệ công ty

+      Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM

+      Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động

+      Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán của người hành nghề chứng khoán, (Tổng) Giám đốc, Phó (Tổng) Giám đốc nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh

+      Sơ yếu lý lịch của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, (Tổng) Giám đốc, Phó (Tổng) Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc chi nhánh, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Đại diện giao dịch và người hành nghề chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, có hình đóng dấu giáp lai)

+      Quyết định bổ nhiệm nhân viên kiểm soát nội bộ

+      Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Theo mẫu CBTT-01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

+      Các quy trình nghiệp vụ về hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định, quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của thành viên.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên, SGDCK Tp.HCM đăng thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ trên trang thông tin điện tử của SGDCK Tp.HCM.

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành viên, SGDCK Tp.HCM có văn bản yêu cầu công ty chứng khoán sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Hồ sơ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký thành viên.

+ Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việcSau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, SGDCK Tp.HCM tiến hành xem xét hồ sơ, khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty chứng khoán và ra quyết định chấp thuận thành viên về nguyên tắc. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên hoặc điều kiện vật chất kỹ thuật, SGDCK Tp.HCM đề nghị người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản. Trường hợp từ chối chấp thuận thành viên về nguyên tắc, Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản. Thời gian lắp đặt đường truyền và thử nghiệm giao dịch của công ty chứng khoán không tính vào thời gian xem xét hồ sơ.

+ Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc giao dịch, Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định chấp thuận           

- Lệ phí (nếu có):

+ Phí sử dụng hệ thống thiết bị: 20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+      Mẫu  01: Đơn đăng ký làm thành viên

+      Mẫu 02: Giấy cam kết làm thành viên

+      Phụ lục số 04: Sơ yếu lý lịch của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, (Tổng) Giám đốc, Phó (Tổng) Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc chi nhánh, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Đại diện giao dịch và người hành nghề chứng khoán

+      Mẫu 03: Quyết định bổ nhiệm nhân viên kiểm soát nội bộ

+      Mẫu CBTT-01: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán

+ Được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chấp thuận là thành viên lưu ký

+ Có nhân viên được cử làm đại diện giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 19 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Nhân viên được cử phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch Đại diện giao dịch do SGDCK Tp.HCM tổ chức)

+ Đáp ứng điều kiện về vật chất kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động giao dịch tại SGDCK Tp.HCM bao gồm:

ü     Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK Tp.HCM theo tiêu chuẩn do SGDCK Tp.HCM quy định

ü     Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của SGDCK Tp.HCM theo tiêu chuẩn do SGDCK Tp.HCM quy định

ü     Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung theo quy định của SGDCK Tp.HCM

ü     Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin của công ty chứng khoán

ü     Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới…

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định 03 /QĐ-SGDHCM ngày 04 tháng 01 năm 2008  của Tổng Giám đốc Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy