Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng thông báo định mức từng mã hàng

Email In PDF.
Mẫu 03/TBĐM-GC/2011: Bảng thông báo định mức từng mã hàng
(ban hành kèm theo Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài)

Mẫu Bảng khai nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng

Email In PDF.
Mẫu 02/NVLCƯ-GC/2011: Bảng khai nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng.
(ban hành kèm theo Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài)

Mẫu Bảng thông báo nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

Email In PDF.
Mẫu 01/TBNVL-GC/2011: Bảng thông báo nguyên liệu, vật tư nhập khẩu
(ban hành kèm theo Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài)

Mẫu Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp

Email In PDF.
Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp, ký hiệu HQ/2011-GCCT.
(ban hành kèm theo Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài)

Mẫu Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC III - Mẫu MT-1: THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP
(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

Mẫu Thông báo tổ chức bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC III - Mẫu MTB-3: THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC II - Mẫu MĐ-3 : ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

Mẫu Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC II - Mẫu MĐ-2: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC II - Mẫu MĐ-1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

Mẫu khai báo bổ sung về cơ sở hoá chất DOC, DOC-PSF

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 8 - MẪU KHAI BÁO SỐ 8.3: Mẫu khai báo bổ sung về cơ sở hoá chất DOC, DOC-PSF
(Ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ)

Mẫu khai báo về hoạt động có trong năm trước tại cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 8 - MẪU KHAI BÁO SỐ 8.2: Mẫu khai báo về hoạt động có trong năm trước tại cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF
(Ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ)

Trang 8