Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-1: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Biên bản kiểm tra GMP

Email In PDF.
Phụ lục II: MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA GMP
(Ban hành kèm theo Thông tư 07 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu Đơn đăng ký/Tái đăng ký kiểm tra GMP

Email In PDF.
Phụ lục I: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ/TÁI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA GMP
(Ban hành kèm theo Thông tư 07 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra

Email In PDF.
PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA (Dùng cho công chức hải quan)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Email In PDF.
TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Email In PDF.
HQ/2012-XK: TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Mẫu Đơn xin trích Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: ĐƠN XIN TRÍCH GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan)

Mẫu Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan)

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Email In PDF.
MẪU TK/XC: TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Trang 5