Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu

Email In PDF.
Mẫu BM.GĐ: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH VĂN HOÁ PHẨM XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh)

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Email In PDF.
Mẫu BM.NK: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH VĂN HOÁ PHẨM XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh)

Mẫu Quyết định thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-10: Quyết định thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-9: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-8: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-7: ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-6: GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Giấy biên nhận

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-5: GIẤY BIÊN NHẬN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-3: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

Email In PDF.
Mẫu XTTMNN-2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Trang 4