Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê các nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 02-1/NTNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 02/NTNN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm

Email In PDF.
Mẫu số: 02-1/TBH-TB PHỤ LỤC DANH MỤC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Thông báo chính thức

Email In PDF.
Mẫu số: 02/TBH-TB THÔNG BÁO (Chính thức)  Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm

Email In PDF.
Mẫu số: 01-1/TBH-TB PHỤ LỤC BẢNG KÊ CÁC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM ĐÃ HOẶC DỰ KIẾN KÝ KẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Thông báo dự kiến

Email In PDF.
Mẫu số: 01/TBH-TB THÔNG BÁO (Dự kiến) Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 01/TBH TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ

Email In PDF.
Mẫu số: 01-3/VTNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Email In PDF.
Mẫu số: 01-2/VTNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ (Dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Email In PDF.
Mẫu số: 01-1/VTNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ (Dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 01/VTNN TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Trang 9