Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 06: GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Chứng chỉ hành nghề kế toán

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 05: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Chứng chỉ kiểm toán viên

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 04: CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mẫu Giấy chứng nhận điểm thi sát hạch người có chứng chỉ KTV nước ngoài

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 03c: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI SÁT HẠCH NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 03b: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Giấy chứng nhận điểm thi hành nghề kế toán

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 03a: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ KTV nước ngoài

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 02c: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KTV NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 02b: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi hành nghề kế toán

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 02a: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

Email In PDF.
Mẫu số: 06/TNDN: BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Email In PDF.
Mẫu số: 05/TNDN: BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Trang 2