Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai thuế TNCN ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai thuế TNCN

Email In PDF.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn)
Mẫu số: 24/KK - TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn)

Chính thức:  [     ]    Bổ sung: [     ]    Lần: [     ]

 

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………......………………………………....………...

[02] Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 [03]
Số CMND (hoặc số hộ chiếu):  …………...….. Ngày cấp:..………. Nơi cấp: ……...

[04] Địa chỉ: .........................................................................................................................................

[05] Điện thoại:………………[06] Fax:……...……….... [07]Email: ............................................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Stt

Tổ chức phát hành

cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu

Tổng giá trị cổ tức  (hoặc lợi tức) được chia

Tổng giá trị theo giá chuyển nhượng

Thuế phải nộp

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

I.

Cổ phiếu trả thay cổ tức:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Cổ phiếu thưởng:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Lợi tức ghi tăng vốn:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG

[16]

[17]

[18]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

………………, ngày   ….tháng …… năm ………

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

B - PHẦN TÍNH THUẾ VÀ THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Họ và tên người nộp thuế ...............................................................................................................

2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3. Cách tính thuế phải nộp:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, cơ quan thuế tính số thuế phải nộp như sau:

Thuế phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất (5%)

Trong đó thu nhập tính thuế được tính như sau:

            - Nếu giá chuyển nhượng cổ phiếu cao hơn mệnh giá thì thu nhập tính thuế là:

+ Giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán ([12]); hoặc

+ Số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) mệnh giá ([10]x[11])

- Nếu giá chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì thu nhập tính thuế là:

+ Số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng ([10] x giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng).

 

4. Số thuế TNCN phải nộp :……………………………………………………………………

(viết bằng chữ:………………………………………………………………………………….)

5 Thông báo của cơ quan thuế:

Yêu cầu Ông (Bà) nộp số tiền thuế nêu trên tại …………………….………….………

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày  …..…. tháng …….... năm ……....

Quá thời hạn nêu trên mà chưa nộp đủ tiền thuế thì người nộp thuế phải chịu phạt nộp chậm theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 …, ngày …tháng… năm ……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy