Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ)

PHỤ LỤC II

MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ)

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /QĐ-XPHC

….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Căn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định số …/2011/NĐ-CP ngày …/…/… của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……… do ..................................................................  lập vào …… giờ ……… ngày ……. tháng …… năm ……….. tại ........................................................................................... ;

Tôi, …………………………………….; Chức vụ: .......................................................................

Đơn vị................................................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/tổ chức:.................................................................................................................. ;

Đơn vị:.................................................................................................................................. ;

Địa chỉ đơn vị:....................................................................................................................... ;

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính:

1) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản …………. Điều ……… của Nghị định số ……………… Mức phạt: ……………………………………… đồng;

2) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản …………. Điều ……… của Nghị định số ……………… Mức phạt: ……………………………………… đồng;

3) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản …………. Điều ……… của Nghị định số ……………… Mức phạt: ……………………………………… đồng;

4) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản …………. Điều ……… của Nghị định số ……………… Mức phạt: ……………………………………… đồng;

5) …………….

Tổng cộng mức phạt tiền là: …………………………………. đồng.

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

1) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề số ………. trong thời hạn … tháng, từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày … tháng … năm ……

2) Tịch thu chứng từ kế toán, sổ kế toán vi phạm hành chính gồm:

………..

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

1).........................................................................................................................................

2).........................................................................................................................................

3).........................................................................................................................................

Điều 2. Ông (Bà)/tổ chức …………….. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này trong thời hạn mười ngày (10 ngày), kể từ ngày được giao quyết định xử phạt là ngày … tháng … năm ….

Quá thời hạn này, nếu Ông (Bà)/tổ chức ……….. cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Ông (Bà)/tổ chức phải nộp tiền vào tài khoản số: …………….. của Kho bạc Nhà nước …………… trong vòng mười ngày (10 ngày), kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/tổ chức ……………… có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …….

Trong thời hạn ba ngày, quyết định này được gửi cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức …………………………………….. để chấp hành;

2. Kho bạc Nhà nước ……………………………………. để thu tiền phạt;

3. …………………………………………………………………………………..

Quyết định này gồm ………… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy