Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ - Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ - Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ
Mẫu số B01-CTQ: Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B02-CTQ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu số B03-CTQ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp
Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu
Mẫu số B09-CTQ: Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Tất cả trang

Công ty quản lý quỹ: ……………………
Địa chỉ: …………………………………….
Điện thoại: ………. Fax: ………………….

Mẫu số B02-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 201 …

Đơn vị tính: ……….

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)

4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

{30=20+(21-22)-25}

10. Thu nhập khác

11. Chi phí khác

12. Lợi nhuận khác (40=31-32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)

17. Lãi trên cổ phiếu (*)

01

02

10

11

20

21

22

25

30

 

31

32

40

50

51

52

60

70

VI.28

VI.29

 

VI.30

 

VI.31

VI.32

 

 

 

 

 

 

 

VI.33

VI.34

 

 

 


Người lập
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần