Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Email In PDF.
Mẫu TP/CN-2011/CN.03: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Ảnh 4 x 6 cm (của người được nhận làm con nuôi

chụp chưa quá  6 tháng)

 

 
 

 

    TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

 

                                          

Ảnh 4 x 6cm

(của người nhận con nuôi,

chụp chưa quá  6 tháng)

 
                                                             Mẫu TP/CN-2011/CN.03

Ảnh 4 x 6 cm

(của người nhận con nuôi,

chụp chưa quá  6 tháng)

 
 


               

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn..................................................,

huyện/quận................................................, tỉnh/thành phố..............................................

      

Người nhận con nuôi:                                                   

 

Ông

 Họ và tên

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

 

 Người được nhận làm con nuôi:

Họ và tên: ……………………………......................................... Giới tính: ………..............……....

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................................................

Dân tộc: .......................................................... Quốc tịch: ...................................................

Nơi thường trú: ………………...............…………..........................................................................

………...……………………..........................................………………………..........................…

 

Người giao con nuôi trước đây[1]:

 

Ông

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú

 

 

 

 

Số  Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại

 

 

Quan hệ với người được nhận làm con nuôi

 

 

 

 Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế kể từ ngày............ tháng............ năm............ và đến nay quan hệ nuôi con nuôi vẫn đang tồn tại.

 

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

Đề nghị .......................................................................................... đăng ký.

 

                                                    .................., ngày ................. tháng ........... năm................                           

                                                   ÔNG                                         

                                        (Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                              

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là...................................sinh năm ...............

 Số CMND....................., cư trú tại................................

.................................................................................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông........................ và Bà...............................................

 nuôi trẻ em có tên........................................................, sinh ngày ...................... từ năm ......... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

          ................., ngày..........tháng......... năm...........

                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là................................sinh năm ..............

 Số CMND..............., cư trú tại..................................

.....................................................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông.......................... và Bà..............................

 nuôi trẻ em có tên.............................................., sinh ngày ........................... từ năm ........... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

          ...................., ngày..........tháng......... năm...........

       (Ký, ghi rõ họ tên) 

             

 [1]  Nếu có được các thông tin này.YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy