Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn xin nhận nuôi con nuôi ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin nhận nuôi con nuôi

Email In PDF.
Mẫu TP/CN-2011/CN.02: ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

  

Mẫu TP/CN-2011/CN.02                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh 4 x 6 cm

(chụp chưa quá 6 tháng)

 

Ảnh 4 x 6cm

(chụp chưa quá 6 tháng)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

 

 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

 

 

                Kính gửi:[1] .............................................................................................................................

       ..............................................................................................................................................                           

 

Chúng tôi/tôi là:

                                                   

 

Ông

 Họ và tên

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

 

            Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

 

Họ và tên: …………………….................................. Giới tính: ………..............……....

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................ Quốc tịch: ......................................................................

Nơi thường trú: ………………...............................…………………………………......……….......

………...………………..............................….............……………………....................…

Tình trạng sức khỏe: ………………...........................…………….............……......………..............

………...………………………..........................................……………………….................................…

Họ và tên cha: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... .......................................

Dân tộc:........................................................................ Quốc tịch: ....................................

Nơi thường trú: ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Họ và tên mẹ: ......................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................

Dân tộc:................................................ Quốc tịch: .........................................................Nơi thường trú: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em[2]:

 .............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

 .............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi: ................................................................................................................

………………………………………..........................................…………................................……

………...……………………………………………………….........................................….....................…………….............

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho....................................................................[3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

 

Đề  nghị[4] ............................................................................................ xem xét, giải quyết.

 

                                                       .................., ngày ................. tháng ........... năm.................

                                                      ÔNG                                            

                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 



[1]  Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2]  Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

[3]  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy