Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vàng ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vàng

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vàng
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động mua, bán, gia công
Tất cả trang
PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu)

PHỤ LỤC 4

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:... Điện thoại:... Fax:...

Kính gửi: - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCTỈNH, THÀNH PHỐ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Quý... năm...

(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ,
sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu)

Đơn vị tính: kg (khối lượng), USD, VND (giá trị)

Chỉ tiêu

Khối lượng

(quy 99,99 %)

Giá trị

% ± so với kỳ trước

1. Sản xuất (kể cả gia công cho tổ chức, cá nhân trong nước):

 

 

 

Vàng trang sức, mỹ nghệ:

 

 

 

Vàng miếng:

 

 

 

2. Gia công cho nước ngoài

 

 

 

3. Doanh số mua vào

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng

 

 

 

4. Doanh số bán ra

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng

 

 

 

5. Nhập khẩu (giá trị ghi USD)

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng

 

 

 

6. Xuất khẩu (giá trị ghi USD)

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng

 

 

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

..., ngày... tháng... năm...
Người đại diện có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)