Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch
Báo cáo của Sở Tư pháp
Tất cả trang
Mẫu STP/HT-2006-TK.1: BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ VÀ UBND CẤP HUYỆN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

Tỉnh/thành phố……….

Huyện/quận…………..

Xã/phường……………

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND

CẤP XÃ VÀ UBND CẤP HUYỆN

ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM

Mẫu STP/HT-2006-TK.1

 

Từ ngày………. tháng………. năm………..,

đến ngày………. tháng………. năm………..

 

A. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ

 

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

Nam

Nữ

Trong đó

Đăng ký đúng hạn

Đăng ký quá hạn

Đăng ký lại

I. SINH

 

 

 

 

 

 

1. Con trong giá thú

 

 

 

 

 

 

2. Con ngoài giá thú

 

 

 

 

 

 

3. Trẻ bị bỏ rơi

 

 

 

 

 

 

II. TỬ

 

 

 

 

 

 

THEO CHẾ ĐỘ

 

 

 

 

 

 

1. Trẻ em dưới 1 tuổi

 

 

 

 

 

 

2. Trẻ em từ đủ 1 tuổi đến dưới 16 tuổi

 

 

 

 

 

 

3. Người từ đủ 16 tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

THEO NGUYÊN NHÂN CHẾT

 

 

 

 

 

 

1. Chết do bệnh tật, già yếu

 

 

 

 

 

 

2. Chết do tai nạn

 

 

 

 

 

 

3. Chết do tự tử

 

 

 

 

 

 

4. Các trường hợp khác

 

 

 

 

 

 

III. KẾT HÔN

Tổng số

Trong đó

Đăng ký kết hôn

Đăng ký lại việc kết hôn

 

 

 

IV. NUÔI CON NUÔI

Tổng số

Nam

Nữ

Trong đó

Con nuôi dưới 15 tuổi

Con nuôi trên 15 tuổi

Đăng ký lại

 

 

 

 

 

 

               

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

Nam

Nữ

Trong đó

Đăng ký đúng hạn

Đăng ký quá hạn

Đăng ký lại

V. GIÁM HỘ

Tổng số:

VI. NHẬN CHA, MẸ, CON

Tổng số

Trong đó

Con chưa thành niên

Con đã thành niên

1. Cha, mẹ nhận con

 

 

 

2. Con nhận cha, mẹ còn sống

 

 

 

3. Con nhận cha, mẹ đã chết

 

 

 

VII. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Tổng số

Tổng số

Thay đổi họ tên, chữ đệm

Cải chính ngày, tháng, năm sinh

Các trường hợp khác

 

 

 

 

VIII. GHI VÀO SỔ CÁC THAY ĐỔI HỘ TỊCH KHÁC

Tổng số

Trong đó

Xác định cha, mẹ, con

Thah đổi quốc tịch

Ly hôn

Hủy việc kết hôn trái pháp luật

Chấm dứt việc nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

B. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP HUYỆN

 

I. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Tổng số

Trong đó

Thay đổi họ tên, chữ đệm

Cải chính ngày, tháng, năm sinh

Xác định lại dân tộc

Xác định lại giới tính

Các trường hợp khác

 

 

 

 

 

 

II. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Tổng số:

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

………………….

Ngày….. tháng…… năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

…………………..