Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Báo cáo thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 10-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Báo cáo thực hiện BHXH, BHYT

Email In PDF.
Báo cáo thực hiện BHXH, BHYT
Mẫu số: 09-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHXH

Email In PDF.
Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHXH
Mẫu số: 08-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 07-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế
Mẫu số: 06-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế
Mẫu số: 05-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Phiếu điều chỉnh bảo hiểm

Email In PDF.
Phiếu điều chỉnh bảo hiểm
Mẫu số: 04b-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT

Email In PDF.
Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT
Mẫu số: 04a-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT

Email In PDF.
Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT
Mẫu số: 03b-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Danh sách đối tượng tham gia BBHYT

Email In PDF.
Danh sách đối tượng tham gia BBHYT
Mẫu số: 02b-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Email In PDF.
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Mẫu số: 02a-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Trang 2