Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

Email In PDF.
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY V/v Đồng ý cho thành viên góp vốn

 

CÔNG TY …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------

Số:            /BB –

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

                       

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ……………

 

(V/v Đồng ý cho thành viên góp vốn bằng …………. )

 

            Hôm nay, vào lúc 8h ngày ………………..tại Công ty ……………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………….. cấp ngày ……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng thành viên đã tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên góp vốn ………………………………………….

Tổng số thành viên trong Công ty là …… thành viên

Số thành viên được thông báo tham dự đại hội …. thành viên

Tổng số thành viên dự họp là ….. thành viên, chiếm ……………% số vốn có quyền biểu quyết.

Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây:

-          Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

-          Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

-          Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

Cuộc họp tiến hành dưới sự chủ toạ của : ……………………………..Chức vụ:……………………………….

Thư ký: …………………………………… Chức vụ:…………………………………

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:

Đồng ý cho Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………….....................................

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Góp vốn bằng tài sản là ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tài sản trên sẽ chuyển sang tên công ty theo đúng quy định của pháp luật ( nếu pháp luật quy định phải chuyển tên).

Biểu quyết:

-          Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu

-          Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy