Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đề nghị đăng ký lại Giấy phép đầu tư

Email In PDF.
Bản đề nghị đăng ký lại Giấy phép đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 7
(Áp dụng đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng ký lại)

Mẫu giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 6
(Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra)

Mẫu Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 5
(Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra)

Mẫu Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư

Email In PDF.
Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 4
(Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình đăng ký)

Mẫu Giải trình về Dự án đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Giải trình về Dự án đầu tư ra nước ngoài: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 3
(Áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra)

Mẫu Bản đề nghị Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Bản đề nghị Cấp giấy chứng nhận đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 2
(Áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra)

Mẫu Bản đăng ký đầu tư

Email In PDF.
Bản đăng ký đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu số 1
(Áp dụng đối với dự án diện đăng ký)

Trang 7