Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến

Email In PDF.

Phụ lục 10

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

Email In PDF.

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Email In PDF.

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài

Email In PDF.

Phụ lục 7

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến

Email In PDF.

Phụ lục 6

(mẫu 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Email In PDF.

Phụ lục 6

(mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa

Email In PDF.
Mẫu số 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa
(Ban hành kèm theo Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa)

Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu

Email In PDF.
PHỤ LỤC I:  MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ
(ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ)

Mẫu Phiếu yêu cầu xác nhận Hợp đồng, văn bản

Email In PDF.
Mẫu số 62/PYC: Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 

                 

               Kính gửi:   Ban quản lý ...............................

 

 

Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………

Địa ch liên hệ: …...................…………………………............………..

Số điện thoại: …………..…………….....................................................

Email: .......................................................................................................

Số Fax: ……...........………......................................................................

                                                    

Yêu cầu xác nhận về: ..............................................................................

............................................................................................................................

 

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.………………………………………................………....................….……

2................................................................................................................……..

3.…………....………………………….........…….......…....................…….…

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6..........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

 

 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........                                                                

  NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU                                         NGƯỜI NỘP PHIẾU

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.
Mẫu số 14/HĐT: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

Email In PDF.
Mẫu số 13/HĐTA: Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Trang 2