Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 11/ĐK: ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 10/ĐK: ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 08/ĐK: TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Thống kê các thửa đất kèm theo Báo cáo rà soát

Email In PDF.
Mẫu số 02/ĐĐ: THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT (Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Báo cáo Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng

Email In PDF.
Mẫu số 07/ĐK: BÁO CÁO Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

Email In PDF.
Mẫu số 06/ĐK: DANH SÁCH CÔNG KHAI Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Danh sách công khai trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

Email In PDF.
Mẫu số 05/ĐK: DANH SÁCH CÔNG KHAI Các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Danh sách các thửa đất sản xuất nông nghiệp xin cấp cùng một giấy chứng nhận

Email In PDF.
Mẫu số 04c/ĐK: DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XIN CẤP CÙNG MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Danh sách người sử dung chung thửa đất

Email In PDF.
Mẫu số 04b/ĐK: DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 04a/ĐK: ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

Email In PDF.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG VÀ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC SƠ BỘ

Trang 10